Deccal Dindarmış Sırran Tenevveret

Stok Kodu:
9789753439367
Boyut:
14 x 23 cm
Sayfa Sayısı:
296
Basım Tarihi:
Mart 2015
Kapak Türü:
Karton
Kağıt Türü:
3. Hamur
%30 indirimli
90,00TL
63,00TL
Taksitli fiyat: 9 x 7,70TL
9789753439367
840930
Deccal Dindarmış
Deccal Dindarmış Sırran Tenevveret
63.00

Buyrun, iktidarda olan siyasal İslamcıların kozmik odasına!

Bu kitap, zamanımızın dinci devrini kapatacak açık bir manifestodur.
Gerçek İslamı ve dindarlığı bu kitapla yeniden keşfedeceksiniz!

Çocukluğundan itibaren İslami çevrelerin içinde yer alan yazar, Nurcuların en son ve en gizli belgesi olan İnnâ A'taynâ'yı artık sır olmaktan çıkarıyor.

Nazif Ay, dinci yapıların içyüzünü ve hiç bilinmeyen yönlerini Y. Nuri Öztürk'te gördüğümüz bir üslup ve birikimle ortaya koyuyor. İslam dünyasından saklanan ahir zaman olaylarını ve kişilerini açıklıyor.


- Deccalin açık kimliğini merak ediyor musunuz?
-Deccal, Süfyan, Cehcah, Kahtani ve Mehdi kimlerdir?
-“Dinlileştirerek dinsizleştirme” projesi nedir?
-Özal, Erbakan ve Erdoğan'ı öne çıkaran hareketin perde arkasındaki esas kişi kimdir?
-Fethullah Gülen'in gerçek kimliği ve rolü nedir?
-Said Nursi'nin gerçek mezarı nerededir?
-Risale-i Nur'a göre kıyamet ne zaman kopacaktır?
-Gezi Direnişi'nin Türkiye için anlam ve önemi nedir?İki haf­ta ön­ce eli­me bir ki­tap ulaş­tı;“Dec­cal Din­dar­mış/ Sır­ran Te­nev­ve­ret.”(Kay­nak Ya­yın­la­rı)

Ya­za­rı Na­zif Ay'­tı; ve ki­ta­bı im­za­la­yıp gön­der­me ne­za­ke­ti gön­der­miş­ti: “Ni­ha­yet ki­ta­bı­mı si­zin de teş­vi­ki­niz ve e-pos­ta­la­rı­ma bü­yük bir al­çak­gö­nül­lü­lük­le ge­ri dö­nüş­le­ri­niz­den al­dı­ğım ce­sa­ret­le bi­tir­dim…”

Na­zif Ak, 17 ya­şın­da/ 1977'de“da­ha iyi Müs­lü­man ol­ma­”ni­ye­tiy­le İs­tan­bul/Ali­bey­kö­y'­deMil­li Se­la­met Par­ti­sive genç­lik ör­gü­tüAkın­cı­la­r'­a bağ­lan­dı.Tor­na­cı İb­ra­him, Çu­val­cı Os­man, Ayak­ka­bı­cı Kas­ta­mo­nu­lu Hü­se­yinile ma­hal­le top­lan­tı­la­rı yap­tı sü­rek­li.

12 Ey­lül 1980 as­ke­ri dar­be­sin­den son­ra si­ya­si yo­lu­na Re­fah Par­ti­si­'y­le de­vam et­ti. “Ha­san Ak­sa­y'­ın Sa­raç­ha­ne­'de­ki ko­nuş­ma­sın­da,İs­tan­bul Be­le­di­ye­si­'nin bi­na­sı­nı par­ma­ğıy­la işa­ret ede­rek he­def gös­ter­di­ği anı dün gi­bi ha­tır­lı­yo­rum.Ne bü­yük bir ide­al­di. Ne ula­şıl­ma­sı zor bir he­def­ti. Ora­ya ula­şıl­dı so­nuç­ta, ama ora­yı he­def gös­te­ren te­miz ki­şi­lik­ten uzak­la­şıl­dı…”

Ge­zi Di­re­ni­şiNa­zif Ay'­ı de­ğiş­tir­di. “Geç­mi­şim­den utan­mı­yo­rum. Önem­li olan, han­gi olu­şu­mun içi­ne gir­di­ğin de­ğil,han­gi in­san­lık de­ğer­le­ri­ni, ide­al­le­ri­ni ne ka­dar dü­rüst­lük­le ta­şı­ya­bil­di­ğin­dir.Ben her za­man na­mus­lu ka­la­bil­dim, öy­le ol­ma­sa bu­ra­da/Ge­zi­'de ol­maz­dım…”

CE­MA­AT SIR­LA­RI

“Sır­ranTe­nev­ve­re­t”….

Sa­id Nur­si­'nin eser­le­rin­de ge­çen ve Hz. Ali­'ye at­fe­di­len bir kav­ram. “Giz­li­li­ğe dik­kat et; Ce­ma­at dı­şın­da kim­se­ye sır ver­me­” an­la­mın­da.

Na­zif Ay, baş­ta Gü­len Ce­ma­ati ol­mak üze­redin­ci ya­pı­la­rın sır­la­rı­nı or­ta­yako­yu­yor ki­ta­bın­da. Ör­ne­ğin…

Bil­mi­yor­dum;“Şa­ka­laş­ma adı­na bir­bir­le­ri­ne‘Ke­çe­li­'di­ye ses­le­nir­ler; Sa­id Nur­si ta­le­be­le­ri­ne böy­le ses­le­ne­rek ta­kı­lır­mış da on­dan!”

Bil­mi­yor­dum;“Nur­cu­luk­ta ‘mü­ba­rek ki­şi­le­rin üze­ri­ne si­nek kon­ma­z' inan­cı var­dır…Fet­hul­lah Gü­le­n'­e si­nek kon­ma­dı­ğı­naina­nır­lar!..”

Soner Yalçın'ın yazısının devamını okumak için tıklayın...

Mustafa Mutlu, DECCAL DİNDARMIŞ'ı yazdı.Okumak İçin tıklayın...


Nazif Ay Deccal Dindarmış kitabıyla Ulusal Kanal Ana Haber'e konuk oldu...

Buyrun, iktidarda olan siyasal İslamcıların kozmik odasına!

Bu kitap, zamanımızın dinci devrini kapatacak açık bir manifestodur.
Gerçek İslamı ve dindarlığı bu kitapla yeniden keşfedeceksiniz!

Çocukluğundan itibaren İslami çevrelerin içinde yer alan yazar, Nurcuların en son ve en gizli belgesi olan İnnâ A'taynâ'yı artık sır olmaktan çıkarıyor.

Nazif Ay, dinci yapıların içyüzünü ve hiç bilinmeyen yönlerini Y. Nuri Öztürk'te gördüğümüz bir üslup ve birikimle ortaya koyuyor. İslam dünyasından saklanan ahir zaman olaylarını ve kişilerini açıklıyor.


- Deccalin açık kimliğini merak ediyor musunuz?
-Deccal, Süfyan, Cehcah, Kahtani ve Mehdi kimlerdir?
-“Dinlileştirerek dinsizleştirme” projesi nedir?
-Özal, Erbakan ve Erdoğan'ı öne çıkaran hareketin perde arkasındaki esas kişi kimdir?
-Fethullah Gülen'in gerçek kimliği ve rolü nedir?
-Said Nursi'nin gerçek mezarı nerededir?
-Risale-i Nur'a göre kıyamet ne zaman kopacaktır?
-Gezi Direnişi'nin Türkiye için anlam ve önemi nedir?İki haf­ta ön­ce eli­me bir ki­tap ulaş­tı;“Dec­cal Din­dar­mış/ Sır­ran Te­nev­ve­ret.”(Kay­nak Ya­yın­la­rı)

Ya­za­rı Na­zif Ay'­tı; ve ki­ta­bı im­za­la­yıp gön­der­me ne­za­ke­ti gön­der­miş­ti: “Ni­ha­yet ki­ta­bı­mı si­zin de teş­vi­ki­niz ve e-pos­ta­la­rı­ma bü­yük bir al­çak­gö­nül­lü­lük­le ge­ri dö­nüş­le­ri­niz­den al­dı­ğım ce­sa­ret­le bi­tir­dim…”

Na­zif Ak, 17 ya­şın­da/ 1977'de“da­ha iyi Müs­lü­man ol­ma­”ni­ye­tiy­le İs­tan­bul/Ali­bey­kö­y'­deMil­li Se­la­met Par­ti­sive genç­lik ör­gü­tüAkın­cı­la­r'­a bağ­lan­dı.Tor­na­cı İb­ra­him, Çu­val­cı Os­man, Ayak­ka­bı­cı Kas­ta­mo­nu­lu Hü­se­yinile ma­hal­le top­lan­tı­la­rı yap­tı sü­rek­li.

12 Ey­lül 1980 as­ke­ri dar­be­sin­den son­ra si­ya­si yo­lu­na Re­fah Par­ti­si­'y­le de­vam et­ti. “Ha­san Ak­sa­y'­ın Sa­raç­ha­ne­'de­ki ko­nuş­ma­sın­da,İs­tan­bul Be­le­di­ye­si­'nin bi­na­sı­nı par­ma­ğıy­la işa­ret ede­rek he­def gös­ter­di­ği anı dün gi­bi ha­tır­lı­yo­rum.Ne bü­yük bir ide­al­di. Ne ula­şıl­ma­sı zor bir he­def­ti. Ora­ya ula­şıl­dı so­nuç­ta, ama ora­yı he­def gös­te­ren te­miz ki­şi­lik­ten uzak­la­şıl­dı…”

Ge­zi Di­re­ni­şiNa­zif Ay'­ı de­ğiş­tir­di. “Geç­mi­şim­den utan­mı­yo­rum. Önem­li olan, han­gi olu­şu­mun içi­ne gir­di­ğin de­ğil,han­gi in­san­lık de­ğer­le­ri­ni, ide­al­le­ri­ni ne ka­dar dü­rüst­lük­le ta­şı­ya­bil­di­ğin­dir.Ben her za­man na­mus­lu ka­la­bil­dim, öy­le ol­ma­sa bu­ra­da/Ge­zi­'de ol­maz­dım…”

CE­MA­AT SIR­LA­RI

“Sır­ranTe­nev­ve­re­t”….

Sa­id Nur­si­'nin eser­le­rin­de ge­çen ve Hz. Ali­'ye at­fe­di­len bir kav­ram. “Giz­li­li­ğe dik­kat et; Ce­ma­at dı­şın­da kim­se­ye sır ver­me­” an­la­mın­da.

Na­zif Ay, baş­ta Gü­len Ce­ma­ati ol­mak üze­redin­ci ya­pı­la­rın sır­la­rı­nı or­ta­yako­yu­yor ki­ta­bın­da. Ör­ne­ğin…

Bil­mi­yor­dum;“Şa­ka­laş­ma adı­na bir­bir­le­ri­ne‘Ke­çe­li­'di­ye ses­le­nir­ler; Sa­id Nur­si ta­le­be­le­ri­ne böy­le ses­le­ne­rek ta­kı­lır­mış da on­dan!”

Bil­mi­yor­dum;“Nur­cu­luk­ta ‘mü­ba­rek ki­şi­le­rin üze­ri­ne si­nek kon­ma­z' inan­cı var­dır…Fet­hul­lah Gü­le­n'­e si­nek kon­ma­dı­ğı­naina­nır­lar!..”

Soner Yalçın'ın yazısının devamını okumak için tıklayın...

Mustafa Mutlu, DECCAL DİNDARMIŞ'ı yazdı.Okumak İçin tıklayın...


Nazif Ay Deccal Dindarmış kitabıyla Ulusal Kanal Ana Haber'e konuk oldu...

Axess
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 63,00    63,00   
2 32,76    65,52   
3 22,26    66,78   
6 11,34    68,04   
9 7,70    69,30   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 63,00    63,00   
2 32,76    65,52   
3 22,26    66,78   
6 11,34    68,04   
9 7,70    69,30   
Tüm Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 63,00    63,00   
2 -    -   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat